ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Από:  το Σωματείο Εκμισθωμένων Οχημάτων με Οδηγό (Σ.Ε.Ο.Ο.) Κυκλάδων.
Προς: Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (γραφείο Υπουργού & Υφυπουργού) Υπουργείο Τουρισμού (γραφείο Υπουργού & Υφυπουργού),
Κοινοποίηση: Σωματεία Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο., Σ.Ε.Ε.Ο.Ο., Ε.Σ.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.Ο., Σ.Ε.Ε.Μ., Σ.Ε.Ε.Μ.Ο.
Θέμα: Απαντητική επιστολή διαμαρτυρίας στο Ενημερωτικό Υπόμνημα των σωματείων  Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο., Σ.Ε.Ε.Ο.Ο., Ε.Σ.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.Ο., Σ.Ε.Ε.Μ., Σ.Ε.Ε.Μ.Ο.
με παραλήπτες τα 2 συναρμόδια υπουργεία.

Ημερομηνία:  24 Δεκεμβρίου 2020

 

Αξιότιμοι κύριοι,
μετά μεγάλης μας λύπης ενημερωθήκαμε δια το απαράδεκτο Ενημερωτικό Υπόμνημα που διατείνονται ότι απέστειλαν τα παραπάνω σωματεία προς τα 2 συναρμόδια υπουργεία.

Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι σε έρευνα του νομικού μας συμβούλου, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα εξ αυτών αποτελούν επίσης «Υπό Ίδρυση Σωματεία».

Να αναφέρουμε δε ότι τα παραπάνω σωματεία, επί της ουσίας λειτουργούν ως ένα «πρόσωπο», το Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο. Αθήνας, αφού ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.Ο. (Δωδεκάνησα), ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Μ.Ο. (Κέρκυρας),  ο αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Μ.(Μυκόνου) και μέλος του Σ.Ε.Ε.Ο.Ο. (Αθήνας), είναι όλοι τους εγγεγραμμένα μέλη του Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο. και λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το πρωτοβάθμιο Σωματείο.

Καταγγέλλουμε δε, ότι οι απαράδεκτες αυτές ενέργειες τελούν δίχως τη σύννομο γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των μελών των Σωματείων τους, τα οποία δεν λαμβάνουν ούτε καν ενημέρωση για τέτοιες ριζοσπαστικές και ανήκουστες ενέργειες.

Το δε σημείο τριβής των με το Σωματείο μας, βασίζεται σε ακραιφνώς ρεβανσιστικούς λόγους. Υφιστάμεθα ως Σωματείο Κυκλάδων, αυτή τη μνησίκακη συμπεριφορά από τη στιγμή που αποκαλύψαμε στα 2 συναρμόδια υπουργεία ότι το Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο. Αθήνας δεν αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο, με συνέπεια να μην δύναται να εκπροσωπεί στα Υπουργεία όλα τα σωματεία και συναδέλφους ανά την επικράτεια, όπως διατείνετο ψευδώς και μας έχουν επακριβώς αναφέρει τα στελέχη των 2 υπουργείων στις επίσημες τηλεδιασκέψεις που διενεργήσαμε.

Κλείνοντας την εισαγωγής μας, γνωστοποιούμε ότι το παρακάτω κείμενο που συνέταξε ο Νομικός Σύμβουλος των Σωματείου μας (ΣΕΕΟ Κυκλάδων) κ. Αριστείδης  Χλωρίδης, έχει γίνει αποδεκτό από το προεδρείο μας και αποτελεί την επίσημη απάντηση του Σωματείου μας στο απαράδεκτο Ενημερωτικό Υπόμνημα των ως άνω σωματείων.

Επίσημη απάντηση δια του Νομικού μας Συμβούλου:

«Για την ίδρυση ενός σωματείου απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον είκοσι (20) ατόμων, τα οποία αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου. Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου συντάσσουν ιδρυτική πράξη με την οποία αποφασίζουν την ίδρυση του σωματείου, τη λειτουργία του με συγκεκριμένο καταστατικό και την εκλογή προσωρινής διοίκησης, η οποία το εκπροσωπεί έως την αναγνώρισή του.

Μετά την αντικατάσταση των άρθρων 81 και 82 ΑΚ, καθώς και των άρθρ. 740 και 787 ΚΠολΔ, ήδη με τις διατάξεις των Ν 4055/2012 και 4077/2012, ο Ειρηνοδίκης είναι πλέον αρμόδιος καθ’ ύλην για τις υποθέσεις που αναφέρονται στις αιτήσεις για την εγγραφή σωματείου, τις τροποποιήσεις του καταστατικού, τη διάλυση του σωματείου και τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρ. 787 παρ. 1 του ΚΠολΔ.

Εκ των ανωτέρω καθίσταται απόλυτα σαφές ότι η προσωρινή διοίκηση ενός υπό ίδρυση σωματείου έχει την αρμοδιότητα εκπροσώπησης των μελών του σωματείου, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς που έχει εγκρίνει η συνέλευση των ιδρυτικών μελών, έως την απόκτηση νομικής προσωπικότητας με την καταχώρηση της διάταξη που εκδίδεται από την αρμόδια Ειρηνοδίκη στα βιβλία σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Σε κάθε περίπτωση σκοπός ενός επαγγελματικού σωματείου, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του καταστατικού ίδρυσης του, αλλά και σε συνδυασμό με τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου, είναι η προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, και η διαφύλαξη των επαγγελματικών τους συμφερόντων.

Το ΣΕΟΟ Κυκλάδων έχει προβεί στην σύνταξη της ιδρυτικής του πράξης, στην έγκριση της από τα ιδρυτικά του μέλη και στην εκλογή της προσωρινής του διοίκησης. Η προσωρινή διοίκηση του σωματείου, έχει αναφαίρετο δικαίωμα να εκπροσωπεί τα ιδρυτικά μέλη, να πραγματοποιεί συναντήσεις με αρμόδιους φορείς του Υπουργείου, να συμμετέχει σε διαβουλεύσεις, να προτείνει και να εισηγείται για ζητήματα που άπτονται των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Θέσεις και απόψεις που εκφράζονται δημόσια δεν νοείται να απαξιώνονται όταν δεν συμπλέουν με τις θέσεις ή τις απόψεις που εκφράζονται από επαγγελματικά σωματεία ή φορείς, τα οποία έχουν θεσμικά σκοπό να προάγουν, να προστατεύουν και να μεριμνούν για την προστασία ενός επαγγελματικού κλάδου, στον οποίο ανήκουν επαγγελματίες οι οποίοι δεν είναι μέλη των αντίστοιχων σωματείων ή έχουν αποφασίσει να οργανωθούν, ιδρύοντας δικά τους σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις.

Η χαιρέκακη, άκρως δυσφημιστική και προσβλητική αναφορά σας, για ασυδοσία που επικρατεί στη Σαντορίνη, πέραν των ποινικών κυρώσεων που επισύρει, αποτελεί ευθεία προσβολή των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών (ορισμένοι εκ των οποίων είναι ήδη μέλη σας)  και έχουν στοχοποιηθεί από συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία επιδιώκουν την οικονομική εξόντωση και την απαξίωση νόμιμα λειτουργούντων επιχειρήσεων, με την επιβολή υπέρογκων προστίμων.

Δυστυχώς, όπως συνάγεται από το με ημερομηνία 23.12.2020 ενημερωτικό σας υπόμνημα, συμπορεύεστε πλήρως με όσους αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και εξυγίανση του επαγγελματικού μας κλάδου, σε ένα νησί, όπως η Σαντορίνη, που αποτελεί υπόδειγμα τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικών υψηλού επιπέδου παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Ως αυθεντίες, επικαλείστε, ότι δήθεν οι εκπρόσωποι του ΣΕΟΟ Κυκλάδων διακατέχονται από αγκυλώσεις και άγνοια στη λειτουργία της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, την ίδια στιγμή που αρκετά από τα μέλη μας, ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα, προτού ακόμα ιδρυθούν τα σωματεία σας και σίγουρα προτού ακόμα αποκτήσετε νόμιμη επαγγελματική άδεια αρκετοί από εσάς. Δυστυχώς για εσάς το ΣΕΟΟ υπάρχει, όπως υπάρχει και η προσωρινή του διοίκηση, η οποία θα συνεχίσει το έργο της, ενισχυμένη με την αυτοπεποίθηση ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αφού δέχεται συστηματικά την αισχρή, προσβλητική και απαξιωτική αντίδρασή σας, στην προσπάθεια εξορθολογισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του επαγγελματικού κλάδου μας.

Οι συναντήσεις με αρμόδιους φορείς του Υπουργείου δεν είναι μονοπώλιο των συνδικαλιστών, οι οποία ευθύνονται για αρκετές παθογένειες του συστήματος. Ο διάλογος πάντοτε είναι εποικοδομητικός, όταν οι συμμετέχοντες σε αυτόν έχουν την ικανότητα να αποδέχονται διαφορετικές απόψεις από οποιονδήποτε και αν εκφράζονται.
Η προσπάθεια σας να σπείρετε διχόνοιες, θα δρέψει θύελλες και μάλιστα καταστροφικές για το επάγγελμα μας.

Δυστυχώς για εσάς, αναλογικά με τον αριθμό των ιδρυτικών μας μελών, των επιχειρηματιών που εκπροσωπούμε και την επαγγελματική εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, εκφράζετε μια μειοψηφία και όσο πιο σύντομα αναγνωρίσετε και υιοθετήσετε τις εποικοδομητικές μας προτάσεις, θα είναι προς όφελος των μελών που εκπροσωπείτε και θα υπάρχει προοπτική συνεργασίας μας.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε το εποικοδομητικό μας έργο, διαχωρίζοντας τη θέση μας από την παθογένεια που εκφράζετε και εκπροσωπείτε.
Μην αναλώνετε την δράση σας στην ανάσχεση της πορείας μας, στη λασπολογία, στην απαξίωση και στην σπίλωση μας. Το σωματείο μας είναι νόμιμο και θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τον καταστατικό του σκοπό όπως έχει εγκριθεί από τα ιδρυτικά του μέλη.

Σας καλούμε να ανακαλέσετε το δυσφημιστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο του από 23.12.2020 ενημερωτικού υπομνήματος σας, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είμαστε αναγκασμένοι παρά την αντίθετη βούληση μας, να στραφούμε νομικά εναντίον σας για την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων μας».

 

Υπογράφουν:

 

1)Το  προεδρείο                                                                                                            2) Αριστείδης Χλωρίδης

του Σωματείου Εκμισθωμένων Οχημάτων                                     Νομικός Σύμβουλος ΣΕΟΟ Κυκλάδων

με οδηγό Κυκλάδων (ΣΕΟΟ Κυκλάδων)                                                 Δικηγόρος Α.Μ. 63 – Φηρά Θήρας

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Παρακάτω καταθέτουμε την απαράδεκτη και ποινικά κολάσιμη επιστολή που προφανώς για ρεβανσιστικούς λόγους κατέθεσαν τα ως άνω σωματεία τα οποία στην ουσία είναι ένα και εξυπηρετούν συμφέροντα αντίθετα με το κλάδο μας:

Ενημερωτικό Υπόμνημα

Προς: Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (γραφείο Υπουργού & Υφυπουργού)

Υπουργείο Τουρισμού (γραφείο Υπουργού & Υφυπουργού)

Από: Σωματεία Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο., Σ.Ε.Ε.Ο.Ο., Ε.Σ.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.Ο., Σ.Ε.Ε.Μ., Σ.Ε.Ε.Μ.Ο.

Ημ/νία: 23 Δεκεμβρίου 2020

Θέμα: Συναντήσεις με ομάδα που παρουσιάζεται ως «Σωματείο Κυκλάδων»

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι,

Όπως σας είναι γνωστό τα παραπάνω πέντε (5) νομίμως ιδρυθέντα και λειτουργούντα

σωματεία μας, βρίσκονται σε πλήρη συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με τις διοικήσεις

των Υπουργείων Μεταφορών & Επικοινωνιών, αλλά και Τουρισμού, για περισσότερο από

ένα χρόνο τώρα, ώστε να διευθετηθούν πολλαπλά ζητήματα της δαιδαλώδους νομοθεσίας

που διέπουν την δραστηριότητα του Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Με αφορμή δημοσιεύματα στο διαδίκτυο από κάποιον που υπογράφει ως αντιπρόεδρος

του ΣΕΟΟ Κυκλάδων, πληροφορούμαστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου και

την προηγούμενη Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές

διαδικτυακές συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού και εκπροσώπους

του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών αντίστοιχα.

Στα δημοσιεύματα αυτά διαβάζουμε πλήθος μυθευμάτων, στρεβλώσεων και

ανακριβειών που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, τουλάχιστον αυτής που

εμείς γνωρίζουμε, ενώ δυστυχώς δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε άλλους

επαγγελματικούς κλάδους.

Από όσα διαπιστώσαμε, επίσης μέσω δημοσιευμάτων, μια ομάδα επιχειρηματιών από

την Σαντορίνη συγκεντρώθηκε λίαν προσφάτως και συγκεκριμένα αρχές Σεπτεμβρίου

2020, όταν η Ομάδα Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) βρέθηκε στο

νησί της Σαντορίνης στις 24/8/2020 και διαπίστωσε την ασυδοσία που επικρατεί,

επιβάλλοντας πολλαπλές κυρώσεις στο ελάχιστο διάστημα που παρέμεινε εκεί.

Επίσης μέσω δημοσιευμάτων, διαπιστώσαμε πως η προαναφερόμενη λαλίστατη όπως

αποδεικνύεται ομάδα επιχειρηματιών, διενήργησε μια Γενική Συνέλευση στις 29

Οκτωβρίου 2020 και πιθανόν προχώρησε στην ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία

Σ.Ε.Ο.Ο. Σαντορίνης.

Περί τα τέλη Οκτωβρίου 2020, οι (κατά δήλωση τους) εκπρόσωποι του ΣΕΟΟ

Σαντορίνης είχαν έρθει σε επαφή με το ΔΣ του ΠαΣΕΕΜΟ, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα

ανά την Ελλάδα σωματεία, αλλά δυστυχώς η επικοινωνία μαζί τους δεν τελεσφόρησε.

Πέραν u964 του γεγονότος πως ουδέποτε είχε γίνει γνωστή η εγκυρότητα και νομιμότητα του

συγκεκριμένου σωματείου, ανέκυψαν σοβαρότατες αγκυλώσεις στον τρόπο αντιμετώπισης

των ζητημάτων που απασχολούν, οι οποίες πήγαζαν κυρίως από έλλειψη βασικών

γνώσεων τους στην λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Ξαφνικά, ενημερωθήκαμε επίσης από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, πως το ΣΕΟΟ

Σαντορίνης δεν υφίσταται, ενώ ο συντάκτης των δημοσιευμάτων υπογράφει ως …

«Αντιπρόεδρος του ΣΕΟΟ Κυκλάδων» (!)

Κατά συνέπεια, έχουμε κάθε λόγο να αμφιβάλλουμε για οποιαδήποτε ύπαρξη νομίμως

υφισταμένου «Σωματείου Κυκλάδων» όπως αυτοαποκαλείται η συγκεκριμένη ομάδα

επιχειρηματιών, πολλώ δε μάλλον να βρίσκονται σε συναντήσεις με στελέχη των

Υπουργείων σας.

Οι ανακρίβειες που διαβάζουμε σε άρθρο του δήθεν αντιπροέδρου του δήθεν

«Σωματείου Κυκλάδων» βρίθουν πλήθους μυθευμάτων αλλά και παρερμηνειών των

ισχυουσών διατάξεων, πλήττοντας βάναυσα την εικόνα των επιχειρήσεων μας αλλά και τις

προσπάθειες μας, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα στελέχη των Υπουργείων Μεταφορών και

Τουρισμού και δημιουργώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε άλλους επαγγελματικούς φορείς

με τους οποίους οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν κανέναν απολύτως λόγο να

αντιπαρατίθενται, καθώς το πεδίο δράσης των επιχειρήσεων μας αλλά και η δραστηριότητα

των επιχειρήσεων μας είναι θεσμοθετημένα διακριτή.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε και να καταστήσουμε σαφές πως καθολικά το σύνολο

των μελών των πέντε (5) προαναφερόμενων σωματείων μας, όπως και η συντριπτική

πλειοψηφία των επιχειρηματιών με Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό, είμαστε κατηγορηματικά

αντίθετοι με οποιοδήποτε στοιχείο εμπεριέχεται στα προαναφερόμενα δημοσιεύματα.

Επισημαίνουμε επίσης πως ουδεμία γνώση είχαν μέλη του σωματείου Μυκόνου

(Σ.Ε.Ε.Μ.) ή μέλη του σωματείου Κέρκυρας (Σ.Ε.Ε.Μ.Ο.) ή οποιουδήποτε άλλου νομίμως

ιδρυθέντος ανά την Ελλάδα σωματείου ή υπό ίδρυση σωματείου και κατά συνέπεια

ουδέποτε έχουν συναινέσει, πολλώ δε μάλλον συμφωνήσει σε οποιοδήποτε υπόμνημα έχει

ενδεχομένως κατατεθεί ή ήθελε κατατεθεί από μέρους του «Σωματείου Κυκλάδων» ή

«σωματείου Σαντορίνης» ή με οποιαδήποτε άλλη επωνυμία στα Υπουργείο Μεταφορών και

Τουρισμού. Ενδεχομένως μάλιστα και σε περίπτωση που το «Σωματείο Κυκλάδων» έχει

μέλη, να μην γνωρίζουν ούτε τα ίδια τις ενέργειες τους αυτές.

Σημειώστε επίσης πως κατά την προτελευταία διαδικτυακή συνάντηση στις 27/11/20

με στελέχη του ΥΜΕ και εκπροσώπους των σωματείων μας, ο πρόεδρος του σωματείου

ΠαΣΕΕΜΟ κ. Δημητριάδης, είχε ενημερώσει τον Δντη του γραφείου του Υφυπουργού κ.

Μαρίτσα πως από όσα γνωρίζαμε επίκειται επικοινωνία του «σωματείου» αυτού με το ΥΜΕ

και είχε επισημάνει επιπροσθέτως πως τα νομίμως ιδρυθέντα και λειτουργούντα σωματεία

μας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μαζί τους.

Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε συντεταγμένα την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σας

έχουμε θέσει με τα προσφάτως κατατεθειμένα υπομνήματα μας, τα οποία ως γνωστόν

συνυπογράφουμε και φέρουν τα λογότυπα των σωματείων μας.

Προσδοκούμε στην συνέχιση των ήδη εποικοδομητικών και ενημερωτικών

συναντήσεων των εκπροσώπων μας με στελέχη των Υπουργείων Μεταφορών και

Τουρισμού, με σκοπό να αμβλυνθεί η σύγχυση που ενδεχομένως δημιουργείται από

υφιστάμενες διατάξεις και εν τέλει να καταστούν εφαρμόσιμες.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.