ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
με την επωνυμία
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Σ.Ε.Ο.Σ.)»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
και
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Στή Θήρα Κυκλάδων, σήμερα ………, ημέρα Δευτέρα και ώρα ………, οι πιο κάτω υπογραφόμενοι, συνήλθαμε σε ιδρυτική συνέλευση και αποφασίσαμε ομόφωνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα εξής:
Α. Ιδρύουμε Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Σ.Ε.Ο.Σ.)», που εδρεύει στη Θήρα Κυκλάδων και έχει σαν σκοπό τα όσα αναφέρονται στο καταστατικό του, που υπογράψαμε μαζί με αυτή την ιδρυτική πράξη.
Β. Για τον σκοπό αυτό συντάξαμε και εγκρίναμε ομόφωνα και με σημερινή ημερομηνία το παρακάτω από ……………….. Καταστατικό του Σωματείου με ………… (….) άρθρα, το οποίο, όπως και την πράξη αυτή, στην οποία ενσωματώνεται, διαβάσαμε, εγκρίναμε και υπογράψαμε, όπως φαίνεται στο τέλος αυτού.
Γ. Εκλέγουμε προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που αποτελείται από τους εξής:
1. ………..
2. …………
3. ……….
4. …………
5. …………..
και της αναθέτουμε να ενεργήσει ό,τι απαιτείται για την αναγνώριση του Σωματείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και να προχωρήσει σε όποιες ενέργειες θεωρούνται απαραίτητες για τη δρομολόγηση των σκοπών του Σωματείου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής του. Τα κατά το προστάδιο αυτό αποκτηθέντα δικαιώματα και υποχρεώσεις θα μεταβιβαστούν στο Σωματείο με απόφαση αναδοχής αυτών που θα λάβει το πρώτο τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη σύστασή του. Η ανωτέρω Επιτροπή θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια αρχαιρεσιών μετά την ολοκλήρωση της Σύστασης του Σωματείου και ως τότε θα εκπροσωπεί και θα διοικεί προσωρινά το Σωματείο, του οποίου το Καταστατικό ενσωματώνεται στην παρούσα πράξη και υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη που είναι παρόντα κατά την 1η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Σ.Ε.Ο.Σ.)»

Άρθρο 1
Σύσταση, Έδρα
1. Στην Ελλάδα, στο Δήμο Θήρας Κυκλάδων, συνιστάται σήμερα Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Σ.Ε.Ο.Σ.)».
2. Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Θήρας.
3. Το σωματείο μπορεί να ιδρύει παραρτήματα του σε άλλα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η λειτουργία των παραρτημάτων και η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση διέπονται από εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 2
Σκοπoί
Σκοποί του σωματείου είναι:
1. Η προστασία και η προώθηση των επαγγελματικών, οικονομικών, ηθικών και κοινωνικών συμφερόντων των οδηγών και των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων.
2. Η διασφάλιση και επέκταση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των οδηγών και των ιδιοκτητών εκμισθωμένων οχημάτων.
3. Η ανάδειξη σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές της σπουδαιότητας του ρόλου των τουριστικών μεταφορέων για τον τουρισμό γενικότερα αλλά και για το νησί της Σαντορίνης ειδικότερα.
4. Η συμβολή στην ανάδειξη και ανάπτυξη του τουριστικού προιόντος της Χώρας μας.
5. Η υποστήριξη των δράσεων που θα βελτιώσουν τη θέση της Σαντορίνης αλλά και της Ελλάδας στις τουριστικές αγορές.
6. Η ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής τουριστικής ανάπτυξης σε εναρμόνιση με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Σαντορίνης.
7. Η συνδρομή σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εκπόνησης μελετών και υποβολής προτάσεων που θα συμβάλουν στην αποσυμφόριση των οδών και κεντρικών σημείων του νησιού της Σαντορίνης.
8. Η παρακολούθηση και επισήμανση προς τους αρμόδιους φορείς των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα οποία οφείλονται στην αυξημένη κίνηση οχημάτων και στην άναρχη στάθμευση καθώς και η επισήμανση των προβλημάτων τα οποία λειτουργούν ως αντικίνητρα για την ανάπτυξη του τουρισμού.
9. Η υποβολή προτάσεων για την ορθή σήμανση οδών, για την εκτροπή της κυκλοφορίας και για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης που θα συμβάλουν στην διευκόλινση των τουριστικών μεταφορών.
10. Η συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων και δράσεων για την εκπαίδευση οδηγών, την καλλιέργεια της ορθής οδηγικής συμπεριφοράς, τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.
11. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου – τόσο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και σε κεντρικό επίπεδο – και με εθνικές και διεθνείς οργανώσεις και δίκτυα, με σκοπό την ασφάλεια των οδών, την προστασία των επιβατών και οδηγών εκμισθωμένων οχημάτων.
12. Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου, με στόχο μία υψηλή ποιότητα ζωής για κατοίκους και επισκέπτες της Σαντορίνης.
13. Κάθε άλλος μη κερδοσκοπικός σκοπός που συνάδει τον χαρακτήρα του Σωματείου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Άρθρο 3
Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών
Το σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με τους εξής τρόπους:
1. Ασκώντας κάθε δικαίωμα που παρέχει ο νόμος στα μέλη του.
2. Δημιουργώντας επί μέρους επιτροπές από τα μέλη του, που να ασχολούνται με ειδικά θέματα τα οποία θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες τοπικές, εθνικές και διεθνείς ενώσεις, τις τοπικές και όλες τις εν γένει κρατικές Αρχές για την προώθηση των σκοπών του σωματείου.
4. Διατυπώνοντας προτάσεις προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για θέματα ασφάλειας και προστασίας στις μεταφορές.
5. Συμμετέχωντας σε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής και στηρίζοντας τη λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο νησί της Σαντορίνης.
6. Οργανώνοντας ομιλίες, διαλέξεις και ημερίδες για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τουριστικής προβολής, κατασκευής κόμβων και νέων οδών, τροχαίων ατυχημάτων και συμμετέχοντας σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς εκδηλώσεις.
7. Πραγματοποιώντας μελέτες.
8. Αναλαμβάνοντας εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής.
9. Με τη λήψη κάθε άλλου πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου
Άρθρο 4
Πόροι
Πόροι για την πραγμάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων του σωματείου είναι:
1. Δαπάνη εγγραφής, ετήσιες συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών.
2. Κάθε είδους επιχορηγήσεις ελληνικών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εσωτερικού ή εξωτερικού.
3. Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητες του σωματείου, όπως συνεστιάσεις, λαχειοφόρους αγορές, εκθέσεις, κλπ.
4. Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων.
5. Κληρονομίες ή κληροδοσίες υπέρ του σωματείου, που γίνονται δεκτές πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής.
6. Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται στην κυριότητα του σωματείου σύμφωνα με το νόμο.
Σημ.: Το ύψος των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5
Μέλη
1. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε :
a.i. Τακτικά: Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής τουριστικών λεωφορείων στο Δήμο Θήρας, ελληνικής εθνικότητας, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, ο οποίος έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του σωματείου, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω.
a.ii. Έκτακτα: Έκτακτο μέλος μπορεί να γίνει κάθε κάτοικος της Σαντορίνης ασχολούμενος ή ενδιαφερόμενος για τον τουρισμό και δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει τακτικές συνδρομές στο σωματείο.
a.iii. Επίτιμα: Επίτιμο μέλος είναι πρόσωπο που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο, στον τουρισμό και στην κοινωνία γενικότερα. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
Τόσο τα έκτακτα, όσο και τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
2. Τα μέλη του σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
3. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
4. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του σωματείου.

Άρθρο 6
Είσοδος, Έξοδος και Αποβολή Μελών
1. Η είσοδος νέων μελών γίνεται κατόπιν προτάσεως δύο τακτικών μελών του σωματείου και έπειτα από απόφαση της γενικής συνελεύσεως με αυξημένη πλειοψηφία 4/5 του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου.
2. Τα μέλη του σωματείου μπορούν να αποχωρούν από αυτό ελεύθερα, εφόσον δηλώσουν την αποχώρησή τους εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μέλη του σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.
4. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση του λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών, δύναται να αποβάλει κάποιο μέλος της, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και ιδίως αν αυτό παρεμποδίζει τη λειτουργία ή βλάπτει το έργο του σωματείου.

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μελών
Τα τακτικά μέλη του σωματείου δικαιούνται:
1. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προ το σωματείο.
2. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
3. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του σωματείου.
4. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του σωματείου.
5. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του σωματείου.
Σημ. Τα έκτακτα και τα επίτιμα μέλη του σωματείου, όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά έχουν το δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις Μελών
Τα μέλη του σωματείου οφείλουν :
1. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.
2. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του σωματείου.
3. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του σωματείου.
4. Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο σωματείο.
Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής.
5. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο σωματείο.
6. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους ευγενή συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
7. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
Σημ.: Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομών ή εισφορών στο σωματείο.

Άρθρο 9
Οικονομική Διαχείριση
1. Η διαχείριση των οικονομικών του σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (400 €) και το υπόλοιπο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.
6. Η ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου ενεργείται με παραστατικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
7. Οι πληρωμές του σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
8. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη, εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου αυτού, προκειμένου για ποσό μικρότερο από χίλια ευρώ (1.000 €), σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται απόφαση του Δ.Σ..
9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη τριακοσίων ευρώ (300 €) και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

Άρθρο 10
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου. Δι’ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.
2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του σωματείου.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του σωματείου με έγγραφη αίτηση των δύο πέμπτων (2/5) των μελών, καθώς επίσης και η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως, τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.
5. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονική ατομική ή μαζική πρόσκληση ή με έγγραφη ατομική κλήση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα.
6. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
7. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
8. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.
9. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του σωματείου δηλώσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικώς την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 11
Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως
1. Τα μέλη του σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους – μέλος του σωματείου, που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, το οποίο καταθέτει στη γραμματεία του σωματείου.
2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
3. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.
4. Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.
5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αφορούν τροποποίηση του Καταστατικού, έγκριση των εσωτερικών κανονισμών, αναστολή των εργασιών και διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν αποφασιστεί άλλως ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.
8. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ’ εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του σωματείου.
9. Ο νομικός σύμβουλος του σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
10. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
11. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
1. Η Γενική Συνέλευση, όταν συνεδριάζει, συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορούν να επανασυζητηθούν.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:
a.i. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
a.ii. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
a.iii. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από χίλια ευρώ (1.000 €).
a.iv. Ο τυχόν προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
a.v. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
a.vi. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
a.vii. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
a.viii. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
a.ix. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του σωματείου.
a.x. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
a.xi. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
a.xii. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του σωματείου.
a.xiii. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
a.xiv. Η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου.
a.xv. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
a.xvi. Η αναστολή των εργασιών του σωματείου.
a.xvii. Η διάλυση του σωματείου.
1. Στις περιπτώσεις με στοιχεία xiv, xv, xvi, xvii, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των (τακτικών) μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών (δηλ. των παρόντων).

Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και έναν (1) Σύμβουλο που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3ετής.
3. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
4. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία (1) φορά το τετράμηνο, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.
6. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
9. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες ή ηλεκτρονικές προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
10. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
11. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
12. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του σωματείου ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. Διοικεί το σωματείο.
2. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών.
3. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις τοπικές και όλες τις εν γένει κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
6. Διορίζει από τα μέλη του σωματείου επιμέρους επιτροπές για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
7. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου.
8. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
9. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το σωματείο.
10. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του σωματείου, καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
11. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του σωματείου ενώπιον τρίτων, των τοπικών και όλων εν γένει των Αρχών και των Δικαστηρίων.
12. Διορίζει νομικό σύμβουλο του σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
13. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
14. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του σωματείου.
15. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
16. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το σωματείο.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ι. Ο Πρόεδρος :
1. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
3. Εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το σωματείο ενώπιον των τρίτων, των τοπικών αρχών και όλων εν γένει των κρατικών Αρχών, καθώς και των Δικαστηρίτων, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
6. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του σωματείου.
7. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.
8. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
9. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
10. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του σωματείου.
11. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
ΙΙ. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ι. Ο Γενικός Γραμματέας :
1. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του σωματείου.
2. Φροντίζει για την αλληλογραφία του σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
3. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τηρεί την σφραγίδα του σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
5. Συνεργάζεται με τα όργανα του σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
6. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου και της εφορευτικής επιτροπής, καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
7. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του σωματείου.
ΙΙ. Τον Γενικό Γραμματέα – όταν απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17
Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου
1. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.
2. Η αίτηση υποψηφιότητας, που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο επιτυχών αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του σωματείου.
Άρθρο 18
Ελεγκτική Επιτροπή
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.
3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου, με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, να τεθούν υπόψη του σωματείου τα πορίσματα.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 19
Τροποποίηση Καταστατικού
1. Το σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.
2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 20
Εσωτερικοί Κανονισμοί
1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς Kανονισμούς.
2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 21
Διάλυση Σωματείου
1. Η διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών, εφόσον είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη και πλειοψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα τρία τέταρτα αυτών.
2. Η απόφαση αυτή παράγει τα αποτελέσματά της από τη λήψη της ή από το χρονικό σημείο που η ίδια ορίζει, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή της με δικαστική απόφαση. Πρέπει, όμως, να σημειώνεται στο ειδικό Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου της Έδρας του.
3. Καθήκοντα Εκκαθαριστή ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.
4. Τη διάλυση του σωματείου με απόφαση του Πρωτοδικείου μπορεί να ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών του σε περίπτωση:
a.i. σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας (τότε νομιμοποιείται και η Ελεγκτική Επιτροπή)
a.ii. επιδίωξης σκοπού διαφορετικου από εκείνον που καθορίζει το Καταστατικό
a.iii. αδυναμία ανάδειξης διοίκησης
a.iv. μακροχρόνιας αδράνειας ή
a.v. αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.

Άρθρο 22
Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
Η περιουσία του σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 23
Σφραγίδα Σήμα
1. Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει ως σήμα την ………………, την επωνυμία του σωματείου, το Α.Φ.Μ. και την έδρα.
2. Το σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα, καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 24
Βιβλία του Σωματείου
Τα Βιβλία που τηρεί το σωματείο είναι :
– Υποχρεωτικά
α. Μητρώο μελών του σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το σωματείο.
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.
– Προαιρετικά :
α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Το σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 25
Γενικές Διατάξεις
1. Ι. Το σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
2. ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν αυτό, εφόσον λαμβάνουν χώρα κατά τον χρόνο της θητείας τους και βρίσκονται εντός των πλαισίων της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 26
Τέλη Εγγραφής και Ετήσια Συνδρομή
Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του σωματείου, μέχρι να ληφθεί διαφορετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζεται ως εξής:
α. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών  ποσό ……….. ευρώ (……,00 €).
β. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών  ποσό …………… ευρώ (………. €) .

Άρθρο 27
Τελική Διάταξη
Το παρόν Καταστατικό, που επισυνάπτεται στην Πράξη Σύστασης του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Σ.Ε.Ο.Σ.)» και αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα, ………………….., από τα ιδρυτικά μέλη στη Θήρα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ύστερα από τα ανωτέρω, συντάξαμε την παρούσα πραξη, την οποία διαβάσαμε, εγκρίναμε και υπογράψαμε, όπως φαίνεται πιο κάτω:
Θήρα, ………………….

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ)

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος μας ή να συνεργαστούμε στο επίπεδο των μεταφορών με οδηγό επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ